polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.biofemm.pl

 1. Informacje ogólne.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze BIOFEMM internetowego biofemm.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BIOFEMM Sp. z o.o.
  z siedzibą w Bielsku-Białej zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000822861 NIP 9372726287 REGON 385269063 (dalej BIOFEMM).
 3. Adres e-mail BIOFEMM danych: biofemm@gmail.com.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają BIOFEMM do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

2. Cel przetwarzania danych osobowych, odbiorcy danych osobowych, przekazywanie danych.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w takich celach, jak: złożenie i realizacja zamówienia w Sklepie – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub przez e-mail – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Założenia konta Użytkownika – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę.
 4. Wysyłka newslettera i związanych z nim informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, np. podczas składania zamówienia osoba dodatkowo zapisała się na newsletter. BIOFEMM wysyła newsletter wyłącznie osobom, które potwierdziły swoją subskrypcję i wyraziły chęć otrzymywania informacji handlowych, marketingowych.
 5. Kontakt z BIOFEMM drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, w związku z którym BIOFEMM może żądać podania danych osobowych jednak tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes BIOFEMM (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 6. Zbieranie przez BIOFEMM danych osobowych także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes BIOFEMM (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 7. Współpraca BIOFEMM z partnerami biznesowymi, m.in. Użytkownikami biznesowymi i dostawcami, BIOFEMM przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z BIOFEMM, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z BIOFEMM. BIOFEMM przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes BIOFEMM (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.
 8. Przetwarzanie danych osobowych osób, które polubiły profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku korzystania z profili społecznościowych do przekazywanych danych mogą mieć dostęp organy publiczne państw trzecich.

9. Dochodzenie i obrona praw i roszczeń BIOFEMM danych, osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BIOFEMM danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

10. Udostępnianie danych dostawcom usług mającym na celu:

a). wsparcie strony internetowej BIOFEMM,

b). realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej,

c). obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych,

d). realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie,

e). realizację usług związanych z przechowywaniem danych,

f). realizację usług kurierskich,

g). realizację usług księgowych,

h). realizację obowiązków rachunkowych i podatkowych,

i). realizację usług prawnych.

 1. BIOFEMM powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu BIOFEMM. W  przypadku przekazywania danych, BIOFEMM zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz BIOFEMM.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 3. BIOFEMM nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. 10 powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw BIOFEMM.
 4. Dane osobowe zebrane w ww. przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a BIOFEMM zapewnia ich odpowiednią ochronę.
 5. BIOFEMM informuje, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie, a
  BIOFEMM przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne. BIOFEMM uprzedza jednocześnie, że w przypadku korzystania z profili społecznościowych do przekazywanych danych mogą mieć dostęp organy publiczne państw trzecich.

3. Uprawnienia Użytkowników

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez BIOFEMM.
 2. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 3. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez BIOFEMM w zakresie:

1). Przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

2). Przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest BIOFEMM niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia żądanie zaprzestania przez BIOFEMM przetwarzania objętego sprzeciwem. BIOFEMM przestanie przetwarzać  dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez BIOFEMM danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są BIOFEMM niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez BIOFEMM.

5. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

6. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przekazania kopii danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.

7. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl

8. Pozyskane przez BIOFEMM dane nie będą profilowane.

 4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez BIOFEMM zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Okres przetwarzania danych określony może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu BIOFEMM
  – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
 5. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 6. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 5. Polityka cookies

 1. BIOFEMM nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika BIOFEMM internetowego BIOFEMM i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych BIOFEMM.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika BIOFEMM pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest BIOFEMM.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1). dostosowania zawartości stron internetowych BIOFEMM do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika BIOFEMM i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2). tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy BIOFEMM korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3). utrzymanie sesji Użytkownika w celu umożliwienia powrotu do zawartości koszyka

6. W ramach BIOFEMM stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1). „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2). „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach BIOFEMM stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1). „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach BIOFEMM, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach BIOFEMM;

2). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach BIOFEMM;

3). „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych BIOFEMM;

4). „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5). „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy BIOFEMM mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika BIOFEMM. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. BIOFEMM informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych BIOFEMM.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika BIOFEMM i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem BIOFEMM reklamodawców oraz partnerów.

11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

6. Postanowienia końcowe

 1. BIOFEMM zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego.
 2. O wszelkich zmianach BIOFEMM będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Na stronie BIOFEMM mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie nie są w żaden sposób nadzorowane przez BIOFEMM. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.